Isı Sayaçlarının Arıza ve Bakımlarına İlişkin Bilgilendirme

Isı Sayaçlarının Arıza ve Bakımlarına İlişkin Bilgilendirme

Sayın bina sakinleri/site sakinleri,

Isınma giderler paylaşımı; 02 Mayıs 2007 tarihinde yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 14 Nisan 2008 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan “ Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında yapılmaktadır.

Yönetmelik gereği ısı sayaçlarının okunup ısı giderlerinin paylaştırılması Yetkilendirilmiş Ölçüm Şirketleri tarafından yapılmaktadır.

Ülkemizdeki tüm ölçüm yapan Su-Elektrik-Doğalgaz-Taksimetre-Terazi vb. Sayaçlar gibi Isı Sayaçları da 3516 sayılı Ölçüler Ayarlar Kanunu uyarınca satılabilmekte ve kullanılabilmektedir. Piyasada satılan ve kullanılan tüm sayaçlar yine kanun kapsamında muayeneye tabii ölçüm cihazlarıdır.

Bu nedenle kalibrasyonu yapılarak Damga Mührü yapılmış sayaçlar bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen “Isı Sayacı Servis Hizmetleri Yetki Belgesi” olmayan yetkisiz firma ve kişilerce açılamaz/tamir edilemez. Bu nedenle okuma firmaları okuma esnasında personellerin; çalışmayan, ilerlemeyen, ekran görüntüsü olmayan ısı sayaçlarını tespit etseler bile herhangi bir şekilde sayacın damga mührünü açıp müdahale edemediklerini, “pili mi bitti, herhangi bir devesi mi yandı, dijital ekranı mı bozuldu” tespit edemediklerini, sadece arızalandığını bilebildiklerini beyan etmişlerdir.

Bu konuda sadece ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca, varsa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yetkilendirilmiş servis firmaları, sayaç damga mührünü bozarak, sayacın giderilebilecek arızalarını giderebilir ve daha sonra sayaç tekrar muayene edilerek kalibrasyon işlemi yapılır. Son olarak kendisine ait yetkili onaylı damga ile sayaç mühürlenir. ( Yetkili servis firmaları, bakanlığın sitesinde yayınlanmıştır.)

Bu nedenle ilgili mevzuatlarda açıkça yetkisi olmayan servisler ve kişilerce sayaç damga mührünün bozularak sayacın açılmasını sayaca müdahale kabul etmekte olup kanun kapsamında suç teşkil etmekte ve sayaç sahibi idari para ve adli cezalarla karşılaşabilmektedir.

24 Şubat 2019 tarihi itibariyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan “6 Temmuz 2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde Bakanlığımızdan Isı Sayacı Servis Hizmetleri Yetki Belgesi Alan Firmalar” listesinde adı geçen firmalar dışında hiçbir kişi veya kuruluşun yetkisi yoktur.

Isı sayacının bilinçsizce açılıp pilinin değiştirilmeye çalışılması ilgili Daire Sahibi/Sakini başta olmak üzere bu konu da kanun ve yönetmelikte belirtilen sorumluların idari ve adli ceza ile karşılaşmasına sebep verebilecektir.

Diğer önemli bir konu ise ısı sayaçların periyodik muayenelerinin yapılmasıdır. İlgili kanun gereği ısı sayacının periyodik muayene süresi 5 yıldır. Sayacın üzerinde üretim yılı belirtilmekte olup örneğin 2014 yılına ait sayacın 2019 yılında ya periyodik muayene yaptırması ya da sayaçların değiştirilmesi gerekecektir. Bu konu ile ilgili detaylı çalışma yapılması kaçınılmaz olup muayene süresi geçen sayaçların kullanılması ile ilgili kanuni yaptırımlar bulunmaktadır.

İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİKLER

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu

Madde 15

  1. c) Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye, bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
  2. d) Yetkisiz olduğu halde, bu Kanun kapsamına giren ölçü aletlerinin bakım ve tamirini yapan kişiye, BeşYÜz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
  3. e) Ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Madde 16 – (Değişik:23/1/2008-5728/462 md.)

Uluslararası birimler sistemine göre yapılmamış olan veya bu sisteme göre imal edilmiş olmakla beraber nitelikleri bakımından bu Kanun hükümlerine uygun bulunmayan ölçü ve ölçü aletlerini ticaret maksadıyla imal eden, ithal eden, satan, satışa arzeden, satın alan, bulunduran veya bu özelliğini bilerek nakleden kişi, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arz eden veya ticari ilişkide kullanan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Ayarının doğru olmadığını bildiği aletle ölçü yapan ve bu suretle haksız menfaat temin eden kişi, Türk Ceza Kanununun dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu – Mühür Bozma ile ilgili Madde:

  • Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Isı Sayacı Muayene Yönetmeliği

MADDE 9 – (1) Ani muayene, Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğünün görecekleri lüzum üzerine

piyasaya arz edilmiş olan sayaçların bulundukları yerde habersizce yapılan muayenedir.

(2) Ani muayeneye tabi tutulacak sayacın öncelikle ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak piyasaya arz edilip edilmediği kontrol edilir. Bunun için sayacın;

  1. a) Tip onay belgesinin olup olmadığı,
  2. b) Etiket bilgilerinin ve işaretlerinin uygun olup olmadığı,
  3. c) Üzerinde bulunan damgaların uygun olup olmadığı,

ç) Damgasına ve/veya sayaca müdahale edilip edilmediği, kontrol edilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen şartlar sağlanıyorsa Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğü tarafından gerekli

görülmesi durumunda sayaç, kullanıcısı tarafından servise gönderilerek bu Yönetmeliğin ekinde belirtilen hükümlere göre Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğü tarafından muayeneye tabi tutulur. Muayene sonuçları MİH içinde ise sayacın doğru çalıştığı kabul edilir, MİH içinde değilse, gerekli kanuni işlem yapılır. Kullanıcı tarafından sayacın tamir, bakım, ayar, muayene ve damgalama işlemleri yapılmak üzere servise müracaat edilir. Servis, bahse konu sayaç ile ilgili yaptığı işlemler hakkında ilgili il müdürlüğünü bilgilendirir.

(4) İkinci fıkrada belirtilen şartlar sağlanmıyorsa kanuni işlem yapılır.

Ölçü Aletleri Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilen sayaçların muayeneleri

GEÇİCİ MADDE 2

(1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sayaçların periyodik ve stok muayenelerini yaptırmakla yükümlü olanların 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar servislere başvurmaları ve 31/12/2019 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunludur.

(2) Belirtilen tarihe kadar servislere müracaat etmeyen veya 31/12/2019 tarihine kadar muayeneyi yaptırmayan yükümlüler hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.

Kalorimetre ( Isı Sayacı )
Kalorimetre ( Isı Sayacı )
Kalorimetre ( Isı Sayacı )
Kalorimetre ( Isı Sayacı )